Home

Cursus in het Ontwikkelingsprofiel

Er zijn verschillende (online) cursusmogelijkheden om bekend te worden met het Ontwikkelingsprofiel.

Het ontwikkelingsprofiel als diagnostisch instrument

Deze cursus bestaat uit gemiddeld 12 supervisiebijeenkomsten in groepjes van 3 of 4 deelnemers. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een ontwikkelingsprofiel interview zodanig uit te voeren dat betrouwbaar scoren mogelijk is. Daarnaast kan de cursist het interview op een voldoende betrouwbare wijze scoren. Bovendien is hij bekwaam een verslag te maken van de onderzochte patiënt. Daarin beschrijft hij het adaptieve en disadaptieve functioneren van de patiënt en doet hij een voorstel voor behandeling.

Deze cursus is een vervolg op de cursus het ontwikkelingsprofiel als referentiekader

Het ontwikkelingsprofiel als referentiekader

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur. De cursist leert een intake of behandelverslag vanuit het ontwikkelingsprofiel te beoordelen en een inschatting te maken van de verschillende ontwikkelingsniveaus waarop een patiënt functioneert. Op basis daarvan stelt hij een behandelplan op.

Uitvoer van de cursus – aanvragen

De cursus kunnen ook op locatie worden uitgevoerd.
Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen.

Multidimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelingsprofiel

Een methode voor psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek

In een psychotherapeutische behandeling treedt soms een impasse op als er bij de patiënt ernstige tekorten bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet onderkend zijn: de patiënt wordt psychotisch of suïcidaal, handelt impulsief of is niet meer in staat te werken.

Het ontwikkelingsprofiel is een geschikte methode om die tekorten op te sporen. Het profiel brengt persoonlijkheidskenmerken helder in kaart. Zonder dat uitgebreide en tijdrovende interviews nodig zijn, kan het ontwikkelingsprofiel als referentiekader ingezet worden. Zo kan in korte tijd een goede inschatting gemaakt worden van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken.

Het profiel kan het diagnostisch proces verbeteren: op basis van de zwakte/sterkte analyse kan men een goed geïnformeerde keuze voor een behandelvorm maken. Ook kan aan de hand van het profiel de focus van een behandeling bepaald worden. Het ontwikkelingsprofiel komt voort uit de ontwikkelingspsychologie en wordt genoemd in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen.

Inhoud

  • De opbouw van het ontwikkelingsprofiel: ontwikkelingsniveaus en ontwikkelingslijnen als referentiekader voor persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Doorvragen op verschijnselen die verwijzen naar patronen in het ontwikkelingsprofiel
  • Tegenoverdrachtsverschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau
  • Toepassing van het profiel bij diagnostiek en indicatiestelling aan de hand van eigen diagnostiek
  • Opstellen van een behandelplan uitgaande van de informatie uit de intake en het ontwikkelingsprofiel
  • Zelf ingebrachte casuïstiek als therapeutisch practicum